Vážené  sestry, vážení bratři, milí hosté.

 

 

 

            Scházíme se po roce, abychom si připomněli a zhodnotili činnost našeho Sboru v roce 2006.

 

            Činnost Sboru řídil jedenáctičlenný výbor a tříčlenná revizní komise.. Nejméně jednou za měsíc se oba tyto orgány scházely, aby společně projednaly vše potřebné ke zdárné činnosti Sboru a zásahové jednotky naší městské části. Je dobré připomenout, že v tomto roce byla oficiálně zastupitelstvem městské části Praha – Suchdol zřízena zásahová jednotka, jejimiž členy jsou členové Sboru dobrovolných hasičů v Praze - Suchdole, kteří mají pro činnost v jednotce předepsanou kvalifikaci.

            Dále se tato zpráva bude zabývat činností sboru dobrovolných hasičů, jakožto společenské organizace  a  o činnosti jednotky bude přednesena samostatná zpráva.

 

            Členská základna našeho sboru čítala k 31. 12. 2006 78 členů,  z toho 54 mužů, 16 žen a 8 mladých hasičů.  Rozdělení členské základny Sboru podle věkové struktury uslyšíme ve zprávě mandátové komise..  Potěšilo Nás, že do Sboru vstoupilo 7 nových členů,  dvě mladé ženy a pět mužů.  Muži, , po nezbytném školení a získání kvalifikace posílili zásahovou jednotku.  Sbor opustilo během roku 6 členů, dva zemřeli a 4 členové nejevili o práci ve sboru zájem. Již tradičně nemá náš sbor problémy s výběrem členských příspěvků díky manželům Stiborovým. Za členy sboru starších  70let hradí odvod členských příspěvků na Městském Sdružení Hasičů Praha  náš Sbor, tedy, od těchto členů členské příspěvky nevybíráme. Během letošního roku (2007) dosáhnou členové družstva mladých hasičů 15ti let a tímto se přesunou mezi dospělé, je jen na nich, zda se vtáhnou do práce ve sboru a taky do sportu.

 

            Sbor se tradičně zapojoval do spolupráce s vedením městské části a dalšími občanskými sdruženími. Ať to bylo Suchdolské posvícení, Suchdolský betlém či při pomoci s likvidací zbytků dětského hřiště u Základní Školy M. Alše. O spokojenosti vedení Městské Části s čínností Sboru svědčí dar ve výši  20 000.- Kč na uspořádání dalšího ročníku Suchdolského poháru a Dětského poháru. Nadále dobře spolupracujeme  s SDH   Lysolaje a Řepy.

 

            Vážíme si spolupráce při pořádání našich společenských a sportovních akcí s restaurací Suchdolská beseda, ať je to dětský den, soutěž, nebo i při spolupořádání jiných akcí pro občany naší městské části.  Další  naše poděkování patří i řadě našim sponzorům, kteří přispívají Sboru na jejich kulturní, sportovní a společenskou činnost. Tuto činnost nabízí náš sbor nejen svým členům, ale i široké veřejnosti, od dětí po dospělé. V lednu jsme uspořádali už 115. ples. Výtěžek z něj umožňuje sboru rozvíjet další společenský život. Vydařil se dětský den s ukázkami použití hasičské techniky. V září uspořádal sbor další ročník soutěže v Požárním sportu Suchdolský pohár a Pohár dětí. Bez nadsázky se dá říci, že tato soutěž se liší od běžných soutěží mnoha odchylkami, místem konání ( náměstí obce), povrchem – asfalt a hlavně  pojetím , blížícímu   se skutečnému zásahu. Přesto si tato soutěž  získává stále více obliby u sborů v blízkém  , ale i vzdáleném okolí.

 

 

 

            Pokračujeme v tradici předávání gratulací a dárkových balíčků těm členům, kteří se dožili významného životního jubilea a mají za sebou velký kus práce pro Sbor. Popřáli jsme mnoho štěstí našim novomanželům Frolíkovým. Před koncem roku jsme se sešli v hojném počtu při tradičním  vzpomínání na události roku ve Starosuchdolské restauraci.

            Na listopadové a prosincové schůzi provedl výbor Sboru zhodnocení práce jednotlivých členů výboru a revizní komise a doporučuje dnešní valné hromadě provést změny ve výboru Sboru. Výbor tak činí po dohodě se stávajícími funkcionáři a děkuje odstupujícím členům výboru za práci, kterou pro sbor vykonali.

 

 

            Usnesení z minulé výroční valné hromady bylo splněno.

 

 

            Vážené členky a členové Sboru, milí hosté,

Další informace o činnostech Sboru a jednotky sboru uslyšíte v dalších zprávách, které budou následovat.

 

 

           

            Možná i vy máte nějaký dobrý nápad, jak obohatit naší činnost. Rádi vás v diskuzi vyslechneme a vaši připomínku k činnosti zahrneme do naší činnosti.

 

 

 

 

V Praze – Suchdole                                                                          Václav ČÍŽEK

 Dne   29. 1. 2007                                                                             starosta SDH Suchdol