ZPV     Praha - Lochkov 14. 10. 2012


Foto: Gitta